Gua [gwx]

ชื่อภาษา ISO: Gua
รหัสภาษา ISO: gwx
จำนวนประชากร: 17,600

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10357
จำนวนประชากร: 36,500

ชื่ออื่นสำหรับ Gua

Anum-Boso
Gwa

พื้นที่ใช้ภาษา Gua

Ghana

2. Gua: Anu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10358
จำนวนประชากร: 36,500

ชื่ออื่นสำหรับ Gua: Anu

Anu
Anum

พื้นที่ใช้ภาษา Gua: Anu

Ghana

3. Gua: Boso

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10359
จำนวนประชากร: 36,500

ชื่ออื่นสำหรับ Gua: Boso

Boso

พื้นที่ใช้ภาษา Gua: Boso

Ghana

People Groups who speak Gua

Anum-Boso;