/Gwi [gwj]

ชื่อภาษา ISO: /Gwi
รหัสภาษา ISO: gwj
จำนวนประชากร: 1,470

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. |Gwi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4266

ชื่ออื่นสำหรับ |Gwi

G|wi
G/wi
G|wikhwe
G|wi Khwe
Gwi-Khwe

พื้นที่ใช้ภาษา |Gwi

Botswana

2. |Gwi Khute

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10505
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ |Gwi Khute

Gwi: Khute
Khute

พื้นที่ใช้ภาษา |Gwi Khute

Botswana

People Groups who speak /Gwi

Gwi;