Gwichʼin [gwi]

ชื่อภาษา ISO: Gwichʼin
รหัสภาษา ISO: gwi
จำนวนประชากร: 730

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gwichin: Arctic Red River

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10506
จำนวนประชากร: 700

ชื่ออื่นสำหรับ Gwichin: Arctic Red River

Arctic Red River

พื้นที่ใช้ภาษา Gwichin: Arctic Red River

Canada
United States of America

2. Gwichin: Arctic Village Gwich'in

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10507
จำนวนประชากร: 700

ชื่ออื่นสำหรับ Gwichin: Arctic Village Gwich'in

Arctic Village Gwich'in

พื้นที่ใช้ภาษา Gwichin: Arctic Village Gwich'in

Canada
United States of America

3. Gwich’in: Fort Yukon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 122
รหัสสำเนียงของ ROD: 00122

ชื่ออื่นสำหรับ Gwich’in: Fort Yukon

Fort Yukon Gwich’in
Fort Yukon Kutchin
Gwich´in
Gwich'in: Fort Yukon
Gwich'in: Fort Yukon Gwich'in
Takudh

พื้นที่ใช้ภาษา Gwich’in: Fort Yukon

Canada
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gwich’in: Fort Yukon

A04760 พระคำแห่งชีวิต 1
A04761 พระคำแห่งชีวิต 2

4. Takudh: Loucheux

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20823
รหัสสำเนียงของ ROD: 20823

ชื่ออื่นสำหรับ Takudh: Loucheux

Gwich’in: Western Canada Gwich’in
Loucheux
Takudh
Tukudh
Western Canada Gwich’in

พื้นที่ใช้ภาษา Takudh: Loucheux

Canada
United States of America

People Groups who speak Gwichʼin

Gwich'in, Kutchin;