Gulay [gvl]

ชื่อภาษา ISO: Gulay
รหัสภาษา ISO: gvl
จำนวนประชากร: 163,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gulay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10419
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gulay

Goulai
Goulaye
Goulei
Gulai
Gulei

พื้นที่ใช้ภาษา Gulay

Cameroon
Chad

2. Gulay: Pen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10420
รหัสสำเนียงของ ROD: 10420
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gulay: Pen

Pen
Peni

พื้นที่ใช้ภาษา Gulay: Pen

Chad

People Groups who speak Gulay

Goulai;