Guana (Paraguay) [gva]

ชื่อภาษา ISO: Guana (Paraguay)
รหัสภาษา ISO: gva
จำนวนประชากร: 230

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Guana: Echoaldi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10368
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Guana: Echoaldi

Chararana
Echoaldi
Echonoana

พื้นที่ใช้ภาษา Guana: Echoaldi

Paraguay

2. Guana: Layana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10369
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Guana: Layana

Layana
Niguecactemigi

พื้นที่ใช้ภาษา Guana: Layana

Paraguay

People Groups who speak Guana (Paraguay)

Kinikinao;