Yanomamö [guu]

ชื่อภาษา ISO: Yanomamö
รหัสภาษา ISO: guu
จำนวนประชากร: 19,700

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Guaica

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1462

ชื่ออื่นสำหรับ Guaica

Guaharibo
Shamatari
Waica
Xiriano
Yanomamo

พื้นที่ใช้ภาษา Guaica

Brazil
Guyana
Venezuela

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Guaica

A07640 พระคำแห่งชีวิต

2. Yanomamo: Cobari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18468

ชื่ออื่นสำหรับ Yanomamo: Cobari

Cobari

พื้นที่ใช้ภาษา Yanomamo: Cobari

Venezuela

3. Yanomamo: Eastern Yanomami

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18469
จำนวนประชากร: 13,500

ชื่ออื่นสำหรับ Yanomamo: Eastern Yanomami

Eastern Yanomami
Parima

พื้นที่ใช้ภาษา Yanomamo: Eastern Yanomami

Brazil
Venezuela

4. Yanomamo: Western Yanomami

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18470
จำนวนประชากร: 13,500

ชื่ออื่นสำหรับ Yanomamo: Western Yanomami

Padamo-Orinoco
Western Yanomami

พื้นที่ใช้ภาษา Yanomamo: Western Yanomami

Brazil
Venezuela

People Groups who speak Yanomamö

Yanomami-Yanomamo;