Gurinji [gue]

ชื่อภาษา ISO: Gurinji
รหัสภาษา ISO: gue
จำนวนประชากร: 590

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gurindji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4310
จำนวนประชากร: 590

ชื่ออื่นสำหรับ Gurindji

Gurinji
Kurrinji
Wurlayi

พื้นที่ใช้ภาษา Gurindji

Australia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gurindji

A62479 Ngumpin Ngajiwu
A75348 Ruth
A75349 เพลง & Testimonies

2. Gurinji: Malngin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10476
จำนวนประชากร: 9

ชื่ออื่นสำหรับ Gurinji: Malngin

Malngin

พื้นที่ใช้ภาษา Gurinji: Malngin

Australia

3. Gurinji: Wanyjirra

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10477
จำนวนประชากร: 250

ชื่ออื่นสำหรับ Gurinji: Wanyjirra

Wandjirra
Wanyjirra

พื้นที่ใช้ภาษา Gurinji: Wanyjirra

Australia

People Groups who speak Gurinji

Gurinji;