Shiki [gua]

ชื่อภาษา ISO: Shiki
รหัสภาษา ISO: gua
จำนวนประชากร: 1,200

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Shiki: Gubi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2660

ชื่ออื่นสำหรับ Shiki: Gubi

Guba
Gubawa
Gubi
Mashiki
Shiki

พื้นที่ใช้ภาษา Shiki: Gubi

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shiki: Gubi

C14600 พระคำแห่งชีวิต w/ HAUSA: Kano

2. Shiki: Guru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16621

ชื่ออื่นสำหรับ Shiki: Guru

Guru

พื้นที่ใช้ภาษา Shiki: Guru

Nigeria

People Groups who speak Shiki

Gubi;