Southwest Gbaya [gso]

ชื่อภาษา ISO: Southwest Gbaya
รหัสภาษา ISO: gso
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Gbaya (Central African Republic)
จำนวนประชากร: 220,000

จีอาร์เอ็นมี 11 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gbaya, Southwest

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10112
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest

Gbaya Sud-Ouest

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest

Cameroon
Central African Republic
Congo, Republic of the

2. Gbaya, Southwest: Biyanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10113
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Biyanda

Bianda
Biyanda

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Biyanda

Cameroon
Central African Republic

3. Gbaya, Southwest: Bokare

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10114
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Bokare

Bokare
Bokari

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Bokare

Cameroon
Central African Republic
Congo, Republic of the

4. Gbaya, Southwest: Bosoko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10115
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Bosoko

Bosoko
Bossouka
Mbusuku

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Bosoko

Cameroon
Central African Republic

5. Gbaya, Southwest: Budamono

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10116
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Budamono

Budamono

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Budamono

Cameroon
Central African Republic

6. Gbaya, Southwest: Buli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10117
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Buli

Boli
Buli

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Buli

Cameroon
Central African Republic

7. Gbaya, Southwest: Mbakolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10119
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Mbakolo

Mbakolo
Yasua

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Mbakolo

Cameroon
Central African Republic
Congo, Republic of the

8. Gbaya, Southwest: Mbombeleng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10121
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Mbombeleng

Mbombeleng

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Mbombeleng

Cameroon
Central African Republic

9. Gbaya, Southwest: Mboundja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10123
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Mboundja

Mboundja
Mbunza

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Mboundja

Cameroon
Central African Republic

10. Gbaya, Southwest: Toongo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10124
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Toongo

Toongo

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Toongo

Cameroon
Central African Republic

11. Gbaya, Southwest: Yangele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10125
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Southwest: Yangele

Yangele

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Southwest: Yangele

Cameroon
Central African Republic

People Groups who speak Southwest Gbaya

Gbaya, Southwest;