Central Grebo [grv]

ชื่อภาษา ISO: Central Grebo
รหัสภาษา ISO: grv
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Grebo
จำนวนประชากร: 31,500

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Grebo, Central: Borobo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 785
รหัสสำเนียงของ ROD: 00785
จำนวนประชากร: 75,000

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Central: Borobo

Baroba
Borobo
Grebo: Barabo
Grebo: Barrobo
Grebo, Globo: Borobo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Central: Borobo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo, Central: Borobo

C02840 พระคำแห่งชีวิต
A64239 Jesus is the Saviour of the World

2. Grebo, Central: Dorobo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10329

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Central: Dorobo

Dorobo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Central: Dorobo

Liberia

3. Grebo, Central: Globo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20817

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Central: Globo

Globo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Central: Globo

Liberia

4. Grebo, Central: Nyenebo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10330
รหัสสำเนียงของ ROD: 10330

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Central: Nyenebo

Grebo: Nyenebo
Nyenebo
Nyenebo: Grebo
Nyenebo/Grebo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Central: Nyenebo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo, Central: Nyenebo

C34850 Becoming a Friend of God

5. Grebo, Central: Trembo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 782
รหัสสำเนียงของ ROD: 00782

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Central: Trembo

Gedebo
Grebo, Globo: Trembo
Grebo: Trembo
Trembo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Central: Trembo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo, Central: Trembo

C12991 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Central Grebo

Grebo, Globo;