Gupa-Abawa [gpa]

ชื่อภาษา ISO: Gupa-Abawa
รหัสภาษา ISO: gpa
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Abawa: Nganima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2127
รหัสสำเนียงของ ROD: 02127

ชื่ออื่นสำหรับ Abawa: Nganima

Ganagana
Nganima
Nupe: Ganagana
Nupe: Nupe Central: Ebe

พื้นที่ใช้ภาษา Abawa: Nganima

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Abawa: Nganima

C10851 Becoming a Friend of God

2. Gupa-Abawa: Gupa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10452
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gupa-Abawa: Gupa

Gupa

พื้นที่ใช้ภาษา Gupa-Abawa: Gupa

Nigeria

People Groups who speak Gupa-Abawa

Gupa-Abawa;