Guro [goa]

ชื่อภาษา ISO: Guro
รหัสภาษา ISO: goa
จำนวนประชากร: 500,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gouro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 199
รหัสสำเนียงของ ROD: 00199

ชื่ออื่นสำหรับ Gouro

Guro
Kwendre
Kwéndré
Kweni
Lo

พื้นที่ใช้ภาษา Gouro

Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gouro

A00650 พระคำแห่งชีวิต

2. Gouro: Oume

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3018
รหัสสำเนียงของ ROD: 03018

ชื่ออื่นสำหรับ Gouro: Oume

Guro: Oume
Oume

พื้นที่ใช้ภาษา Gouro: Oume

Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gouro: Oume

A00651 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Guro

Gouro;