Ginuman [gnm]

ชื่อภาษา ISO: Ginuman
รหัสภาษา ISO: gnm
จำนวนประชากร: 1,440

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ginuman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5096

ชื่ออื่นสำหรับ Ginuman

Dime
Ginumana/Waga Waga: Boianai Di

พื้นที่ใช้ภาษา Ginuman

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ginuman

A80619 ข่าวประเสริฐ
A80664 เพลง & UMANAKINA

2. Guyran & Moitu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2351
รหัสสำเนียงของ ROD: 02351

ชื่ออื่นสำหรับ Guyran & Moitu

Guyran
Moitu

พื้นที่ใช้ภาษา Guyran & Moitu

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Guyran & Moitu

C16141 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ginuman

Ginuman;