Gbaya-Mbodomo [gmm]

ชื่อภาษา ISO: Gbaya-Mbodomo
รหัสภาษา ISO: gmm
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Gbaya (Central African Republic)
จำนวนประชากร: 13,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Baya: Doka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1594
รหัสสำเนียงของ ROD: 01594

ชื่ออื่นสำหรับ Baya: Doka

Boli
Doka
Gbaya, Southwest: Dooka
Loso
Mbopalo
Tongo

พื้นที่ใช้ภาษา Baya: Doka

Cameroon
Central African Republic

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Baya: Doka

C12310 พระคำแห่งชีวิต

2. Gbaya-Mbodomo.

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10120
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya-Mbodomo.

Bodomo
Gbaya-Mbodomo: Mbodomo
Mbodomo

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya-Mbodomo.

Cameroon

People Groups who speak Gbaya-Mbodomo

Gbaya, Mbadomo;