Gula Iro [glj]

ชื่อภาษา ISO: Gula Iro
รหัสภาษา ISO: glj
จำนวนประชากร: 3,500

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Goula Iro: Pongaal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4913
รหัสสำเนียงของ ROD: 04913

ชื่ออื่นสำหรับ Goula Iro: Pongaal

Bum-Kebir
Gula Iro: Pongaal
Ponaal
Pongaal
Pongal

พื้นที่ใช้ภาษา Goula Iro: Pongaal

Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Goula Iro: Pongaal

C30720 Becoming a Friend of God

2. Gula Iro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10406
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Gula Iro

Goula d'iro
Goula Iro
Kulaal

พื้นที่ใช้ภาษา Gula Iro

Chad

3. Gula Iro: Korintal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10407
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Gula Iro: Korintal

Korintal

พื้นที่ใช้ภาษา Gula Iro: Korintal

Chad

4. Gula Iro: Patool

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10408

ชื่ออื่นสำหรับ Gula Iro: Patool

Patool

พื้นที่ใช้ภาษา Gula Iro: Patool

Chad

5. Gula Iro: Tiitaal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10410
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Gula Iro: Tiitaal

Tiitaal

พื้นที่ใช้ภาษา Gula Iro: Tiitaal

Chad

People Groups who speak Gula Iro

Gula Iro;