Nanai [gld]

ชื่อภาษา ISO: Nanai
รหัสภาษา ISO: gld
จำนวนประชากร: 1,400

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nanai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14690
จำนวนประชากร: 1,390

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai

Gold
Goldi
Heche
Hezhe
Hezhen
Juchen
Nanaj
Sushen
Нанайский
赫哲語; 納奈語; 那乃語; 戈爾德語
赫哲语; 纳奈语; 那乃语; 戈尔德语

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai

China
Russia

2. Nanai: Akani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14691

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Akani

Akani

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Akani

Russia

3. Nanai: Birar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14692

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Birar

Birar

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Birar

Russia

4. Nanai: Kila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14694

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Kila

Kila

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Kila

Russia

5. Nanai: Kuro-urmi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14695

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Kuro-urmi

Kuro-urmi

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Kuro-urmi

Russia

6. Nanai: Qileng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14696

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Qileng

Kilen
Kili
Kirin
Qile'en
Qileng

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Qileng

China

7. Nanai: Samagir

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14697

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Samagir

Samagir

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Samagir

Russia

8. Nanai: Sunggari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14698
รหัสสำเนียงของ ROD: 14698

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Sunggari

Sunggari

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Sunggari

China
Russia

9. Nanai: Torgon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14699

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Torgon

Torgon

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Torgon

Russia

10. Nanai: Ussuri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14700

ชื่ออื่นสำหรับ Nanai: Ussuri

Ussuri

พื้นที่ใช้ภาษา Nanai: Ussuri

Russia

People Groups who speak Nanai

Nanai;