Geji [gji]

ชื่อภาษา ISO: Geji
รหัสภาษา ISO: gji
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Geji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1965

ชื่ออื่นสำหรับ Geji

Gejawa
Gezawa
Kayauri

พื้นที่ใช้ภาษา Geji

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Geji

A00430 พระคำแห่งชีวิต

2. Geji: Bolu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10144
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Geji: Bolu

Bolu
Magang
Pelu

พื้นที่ใช้ภาษา Geji: Bolu

Nigeria

3. Geji: Zarandawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4989
รหัสสำเนียงของ ROD: 04989

ชื่ออื่นสำหรับ Geji: Zarandawa

Buu
Geji: Zaranda
Gezawa: Zaranda
Zaranda
Zarandawa

พื้นที่ใช้ภาษา Geji: Zarandawa

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Geji: Zarandawa

A31551 พระคำแห่งชีวิต

4. Gyazi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4992
รหัสสำเนียงของ ROD: 04992

ชื่ออื่นสำหรับ Gyazi

Gejawa
Geji
Geji: Geji
Gezawa
Gyaazi

พื้นที่ใช้ภาษา Gyazi

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gyazi

C30740 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Geji

Geji;