South Giziga [giz]

ชื่อภาษา ISO: South Giziga
รหัสภาษา ISO: giz
จำนวนประชากร: 101,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gisiga,South: Midjeving

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1645
รหัสสำเนียงของ ROD: 01645
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gisiga,South: Midjeving

Gisiga: Midjeving
Gisika
Giziga De Midjivin
Giziga, South: Mi Jivin
Giziga, South: Mi Mijivin
Guiziga
Migisiga: Midjeving
Mi Mijivin

พื้นที่ใช้ภาษา Gisiga,South: Midjeving

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gisiga,South: Midjeving

C07470 พระคำแห่งชีวิต

2. Giziga, South: Muturami

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10257
รหัสสำเนียงของ ROD: 10257
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Giziga, South: Muturami

Giziga de Moutouroua
Loulou
Muturami
Muturua
Muturwa

พื้นที่ใช้ภาษา Giziga, South: Muturami

Cameroon

3. Giziga, South: Rum

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10258
รหัสสำเนียงของ ROD: 10258
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Giziga, South: Rum

Rum

พื้นที่ใช้ภาษา Giziga, South: Rum

Cameroon

People Groups who speak South Giziga

Giziga, South;