Green Gelao [giq]

ชื่อภาษา ISO: Green Gelao
รหัสภาษา ISO: giq
จำนวนประชากร: 2,300

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gelao, Green

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10148
จำนวนประชากร: 300

ชื่ออื่นสำหรับ Gelao, Green

Cape Draping Gelao
Hoki Gelao
Klau
Qau

พื้นที่ใช้ภาษา Gelao, Green

Vietnam

2. Gelao: Hagei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10149
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gelao: Hagei

Hagei
Hakei
Hakhi

พื้นที่ใช้ภาษา Gelao: Hagei

China

People Groups who speak Green Gelao

Cai; Gao, Gelao; Gelao, Green;