Gbii [ggb]

ชื่อภาษา ISO: Gbii
รหัสภาษา ISO: ggb
จำนวนประชากร: 6,640

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gbii

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1616

ชื่ออื่นสำหรับ Gbii

Gbee
Gbi
Gbi-Dowlu

พื้นที่ใช้ภาษา Gbii

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gbii

C10401 ข่าวประเสริฐ
C12940 พระคำแห่งชีวิต

2. Gbii: Dorbor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10140
จำนวนประชากร: 5,600

ชื่ออื่นสำหรับ Gbii: Dorbor

Dorbor

พื้นที่ใช้ภาษา Gbii: Dorbor

Liberia

3. Gibii: Kploa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6158
รหัสสำเนียงของ ROD: 06158

ชื่ออื่นสำหรับ Gibii: Kploa

Gbii: Kplor
Kploa
Kplor

พื้นที่ใช้ภาษา Gibii: Kploa

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gibii: Kploa

C32380 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Gbii

Gbii, Gbee;