Guduf-Gava [gdf]

ชื่อภาษา ISO: Guduf-Gava
รหัสภาษา ISO: gdf
จำนวนประชากร: 77,600

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Guduf: Cikide

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10385
จำนวนประชากร: 22,500

ชื่ออื่นสำหรับ Guduf: Cikide

Chikide
Cikide

พื้นที่ใช้ภาษา Guduf: Cikide

Nigeria

2. Guduf-Gava

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10387
จำนวนประชากร: 22,500

ชื่ออื่นสำหรับ Guduf-Gava

Afkabiye
Gudupe

พื้นที่ใช้ภาษา Guduf-Gava

Nigeria

3. Guduf-Gava: Gava

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10389
รหัสสำเนียงของ ROD: 10389
จำนวนประชากร: 22,500

ชื่ออื่นสำหรับ Guduf-Gava: Gava

Gava
Yaghwatadaxa
Yawotataxa

พื้นที่ใช้ภาษา Guduf-Gava: Gava

Nigeria

4. Guduf-Gava: Guduf

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1766
รหัสสำเนียงของ ROD: 01766

ชื่ออื่นสำหรับ Guduf-Gava: Guduf

Afkablye
Guduf
Gudupe
Izagwada

พื้นที่ใช้ภาษา Guduf-Gava: Guduf

Cameroon
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Guduf-Gava: Guduf

C14470 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Guduf-Gava

Guduf;