Gbaya-Bossangoa [gbp]

ชื่อภาษา ISO: Gbaya-Bossangoa
รหัสภาษา ISO: gbp
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Gbaya (Central African Republic)
จำนวนประชากร: 200,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gbaya-Bossangoa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10132
จำนวนประชากร: 176,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya-Bossangoa

Gbaya-Borro
Gbaya de Bosangoa
Gbaya of Borro
Gbaya of Bossangoa
Gbea
Gbeya

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya-Bossangoa

Central African Republic

2. Gbaya-Bossangoa: Bossangoa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10133
จำนวนประชากร: 176,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya-Bossangoa: Bossangoa

Bossangoa

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya-Bossangoa: Bossangoa

Central African Republic

3. Gbaya-Bossangoa: Gbabana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10134
จำนวนประชากร: 176,000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya-Bossangoa: Gbabana

Gbabana

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya-Bossangoa: Gbabana

Central African Republic

People Groups who speak Gbaya-Bossangoa

Gbaya-Bossangoa;