Northern Grebo [gbo]

ชื่อภาษา ISO: Northern Grebo
รหัสภาษา ISO: gbo
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Grebo
จำนวนประชากร: 84,500

จีอาร์เอ็นมี 15 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Grebo: Buah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10337
รหัสสำเนียงของ ROD: 10337
จำนวนประชากร: 84,500

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo: Buah

Buah/ Grebo
Fopo-Bua
Grebo Buah

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo: Buah

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo: Buah

A34860 Becoming a Friend of God

2. Grebo: Chedepo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10336
รหัสสำเนียงของ ROD: 10336
จำนวนประชากร: 84,500

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo: Chedepo

Chedepo
Chedepo Grego
Grebo Chedepo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo: Chedepo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo: Chedepo

C34851 Becoming a Friend of God

3. Grebo: E Je

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20810
รหัสสำเนียงของ ROD: 20810

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo: E Je

Eh Je
E Je
Grebo, Northern: E Je

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo: E Je

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo: E Je

A64191 ข่าวประเสริฐ

4. Grebo, E Je: Gbeapo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4753
รหัสสำเนียงของ ROD: 04753

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, E Je: Gbeapo

Gbepo
Grebo, Northern: Gbepo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, E Je: Gbeapo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo, E Je: Gbeapo

C25151 Becoming a Friend of God

5. Grebo: Gboao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20011
รหัสสำเนียงของ ROD: 20011
จำนวนประชากร: 30,000

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo: Gboao

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo: Gboao

A37010 Becoming a Friend of God

6. Grebo: Killepo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1599
รหัสสำเนียงของ ROD: 01599

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo: Killepo

Grebo: Klepo
Grebo, Northern
Klepo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo: Killepo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo: Killepo

C08641 พระคำแห่งชีวิต
A35391 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

7. Grebo: Kittiebo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6298
รหัสสำเนียงของ ROD: 06298
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 0.63

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo: Kittiebo

Kettiepo
Kitteabo
Kittiebo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo: Kittiebo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo: Kittiebo

A32110 Becoming a Friend of God

8. Grebo, Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10335
รหัสสำเนียงของ ROD: 10335
จำนวนประชากร: 84,500

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Northern

Liberia

9. Grebo, Northern: Jedepo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10338
จำนวนประชากร: 84,500

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Northern: Jedepo

Jedepo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Northern: Jedepo

Liberia

10. Grebo, Northern: Nitiabo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6452
รหัสสำเนียงของ ROD: 06452
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 80

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Northern: Nitiabo

Nitiabo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Northern: Nitiabo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo, Northern: Nitiabo

A33961 Becoming a Friend of God

11. Grebo, Northern: Northeastern Grebo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20809

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Northern: Northeastern Grebo

Northeastern Grebo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Northern: Northeastern Grebo

Liberia

12. Grebo, Northern: Sabo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6454
รหัสสำเนียงของ ROD: 06454
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 85

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Northern: Sabo

Grebo, Northern: Northeastern:
Sabo
Sabo/Grebo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Northern: Sabo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo, Northern: Sabo

A33940 Becoming a Friend of God

13. Grebo, Northern: Tuobo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6456
รหัสสำเนียงของ ROD: 06456
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Northern: Tuobo

Tuobo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Northern: Tuobo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo, Northern: Tuobo

C33941 Becoming a Friend of God

14. Grebo: Palipo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 783
รหัสสำเนียงของ ROD: 00783

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo: Palipo

Grebo, Northern
Grebo, Northern: Palipo
Palipo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo: Palipo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo: Palipo

C12990 พระคำแห่งชีวิต

15. Grebo: Tienpo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10339
รหัสสำเนียงของ ROD: 10339
จำนวนประชากร: 84,500

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo: Tienpo

Tienpo
Tienpo/Grebo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo: Tienpo

Liberia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo: Tienpo

C34861 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Northern Grebo

Grebo, Fopo-Bua; Grebo, Nitiabo; Grebo, Northern;