Galoli (Galolen ) [gal]

ชื่อภาษา ISO: Galoli (Galolen )
รหัสภาษา ISO: gal
จำนวนประชากร: 13,680

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Galolen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9999
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galolen

Galole
Galoli

พื้นที่ใช้ภาษา Galolen

Timor-Leste

2. Galoli: Baba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10000
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galoli: Baba

Baba

พื้นที่ใช้ภาษา Galoli: Baba

Timor-Leste

3. Galoli: Dadua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10001
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galoli: Dadua

Dadua

พื้นที่ใช้ภาษา Galoli: Dadua

Timor-Leste

4. Galoli: Edi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10002
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galoli: Edi

Edi

พื้นที่ใช้ภาษา Galoli: Edi

Timor-Leste

5. Galoli: Hahak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10003
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galoli: Hahak

Hahak

พื้นที่ใช้ภาษา Galoli: Hahak

Timor-Leste

6. Galoli: Na Nahek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10004
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galoli: Na Nahek

Na Nahek

พื้นที่ใช้ภาษา Galoli: Na Nahek

Timor-Leste

People Groups who speak Galoli

Galoli;