Fuyug [fuy]

ชื่อภาษา ISO: Fuyug
รหัสภาษา ISO: fuy
จำนวนประชากร: 14,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dilawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 539
รหัสสำเนียงของ ROD: 00539

ชื่ออื่นสำหรับ Dilawa

Dilava
Fuyuge
Fuyuge: Dilava River
Fuyughe
Mafufu

พื้นที่ใช้ภาษา Dilawa

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dilawa

C21040 พระคำแห่งชีวิต

2. Fuyug: Central Udab

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9954
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fuyug: Central Udab

Central Udab

พื้นที่ใช้ภาษา Fuyug: Central Udab

Papua New Guinea

3. Fuyuge

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4469
รหัสสำเนียงของ ROD: 04469

ชื่ออื่นสำหรับ Fuyuge

Fujuge
Mafufu
Woitape

พื้นที่ใช้ภาษา Fuyuge

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fuyuge

C24251 พระคำแห่งชีวิต

4. Fuyug: Northeast Fuyug

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9955
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fuyug: Northeast Fuyug

Northeast Fuyug

พื้นที่ใช้ภาษา Fuyug: Northeast Fuyug

Papua New Guinea

5. Fuyug: North-south Udab

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9956
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fuyug: North-south Udab

North-south Udab

พื้นที่ใช้ภาษา Fuyug: North-south Udab

Papua New Guinea

6. Fuyug: West Fuyug

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9957
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fuyug: West Fuyug

West Fuyug

พื้นที่ใช้ภาษา Fuyug: West Fuyug

Papua New Guinea

People Groups who speak Fuyug

Fuyuge;