Futuna-Aniwa [fut]

ชื่อภาษา ISO: Futuna-Aniwa
รหัสภาษา ISO: fut
จำนวนประชากร: 1,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Futuna-Aniwa: Aniwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9950
จำนวนประชากร: 600

ชื่ออื่นสำหรับ Futuna-Aniwa: Aniwa

Anewa
Aniwa

พื้นที่ใช้ภาษา Futuna-Aniwa: Aniwa

Vanuatu

2. Futuna-Aniwa: West Futuna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4473

ชื่ออื่นสำหรับ Futuna-Aniwa: West Futuna

Erronan
Fotona
Fotuna
Futunese
West Futuna

พื้นที่ใช้ภาษา Futuna-Aniwa: West Futuna

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Futuna-Aniwa: West Futuna

C23971 พระคำแห่งชีวิต 1
C25871 พระคำแห่งชีวิต 2 w/ BISLAMA

People Groups who speak Futuna-Aniwa

Futunan, West;