French Sign Language [fsl]

ชื่อภาษา ISO: French Sign Language
รหัสภาษา ISO: fsl
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. French Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19026
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ French Sign Language

Franzosische Zeichensprache
Französische Zeichensprache
FSL
Langue des Signes Francaise
Langue Des Signes Francaise
Langue des Signes Française
Langue Des Signes Française
LSF
法国手语
法國手語

พื้นที่ใช้ภาษา French Sign Language

France

2. French Sign Language: Marseille Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20807
จำนวนประชากร: 1,000

พื้นที่ใช้ภาษา French Sign Language: Marseille Sign Language

France

People Groups who speak French Sign Language

Deaf;