Finnish [fin]

ชื่อภาษา ISO: Finnish
รหัสภาษา ISO: fin
จำนวนประชากร: 5,300,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Finnish

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 142

ชื่ออื่นสำหรับ Finnish

Bahasa Finlandia
Finlandes
Fin(Land)Es
Fin(Land)És
Finlandês
Finnisch
Finnois
Fins
Suomea
Suomi
زبان فنلاندی
Финский
芬兰语
芬蘭語

พื้นที่ใช้ภาษา Finnish

Australia
Canada
Estonia
Finland
Norway
Russia
Sweden
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Finnish

A10120 พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH

2. Finnish: Central And North Pohjanmaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9819
จำนวนประชากร: 6,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finnish: Central And North Pohjanmaa

Central And North Pohjanmaa

พื้นที่ใช้ภาษา Finnish: Central And North Pohjanmaa

Finland

3. Finnish: Hame

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9820
จำนวนประชากร: 6,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finnish: Hame

Finnish: Häme
Häme
Tavast

พื้นที่ใช้ภาษา Finnish: Hame

Finland

4. Finnish: Perapohja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9821
จำนวนประชากร: 6,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finnish: Perapohja

Finnish: Peräpohja
Peräpohja

พื้นที่ใช้ภาษา Finnish: Perapohja

Finland

5. Finnish: Savo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9822
จำนวนประชากร: 6,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finnish: Savo

Savo
Savolax

พื้นที่ใช้ภาษา Finnish: Savo

Finland

6. Finnish: Southeastern Finnish

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9824
จำนวนประชากร: 6,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finnish: Southeastern Finnish

Finnish Karelian
Finnish Karjala
Southeastern Finnish

พื้นที่ใช้ภาษา Finnish: Southeastern Finnish

Finland

7. Finnish: South Pohjanmaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9823
จำนวนประชากร: 6,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finnish: South Pohjanmaa

South Pohjanmaa

พื้นที่ใช้ภาษา Finnish: South Pohjanmaa

Finland

8. Finnish: Southwestern Finnish

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9825
จำนวนประชากร: 6,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finnish: Southwestern Finnish

Southwestern Finnish

พื้นที่ใช้ภาษา Finnish: Southwestern Finnish

Finland

People Groups who speak Finnish

Finnish; Jew, Finnish Speaking;