Fanti [fat]

ชื่อภาษา ISO: Fanti
รหัสภาษา ISO: fat
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Akan
จำนวนประชากร: 3,000,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Twi: Abura Fanti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20959

ชื่ออื่นสำหรับ Twi: Abura Fanti

Abura Fanti

พื้นที่ใช้ภาษา Twi: Abura Fanti

Ghana

2. Twi: Agona

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6810
จำนวนประชากร: 7,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Twi: Agona

Agona

พื้นที่ใช้ภาษา Twi: Agona

Ghana

3. Twi: Anomabo Fanti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20958

ชื่ออื่นสำหรับ Twi: Anomabo Fanti

Anomabo Fanti

พื้นที่ใช้ภาษา Twi: Anomabo Fanti

Ghana