Fagani [faf]

ชื่อภาษา ISO: Fagani
รหัสภาษา ISO: faf
จำนวนประชากร: 900

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Fagani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9736
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Fagani

Faghani

พื้นที่ใช้ภาษา Fagani

Solomon Islands

2. Fagani: Agufi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9737
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Fagani: Agufi

Agufi

พื้นที่ใช้ภาษา Fagani: Agufi

Solomon Islands

3. Fagani: Rihu'a

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9738
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Fagani: Rihu'a

Rihu'a

พื้นที่ใช้ภาษา Fagani: Rihu'a

Solomon Islands

People Groups who speak Fagani

Fagani;