Fasu [faa]

ชื่อภาษา ISO: Fasu
รหัสภาษา ISO: faa
จำนวนประชากร: 1,200

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Fasu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 475

ชื่ออื่นสำหรับ Fasu

Namome

พื้นที่ใช้ภาษา Fasu

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fasu

A60083 ข่าวประเสริฐ
C06960 พระคำแห่งชีวิต

2. Fasu: Kaibu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9788
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Fasu: Kaibu

Kaibu
Kaipu

พื้นที่ใช้ภาษา Fasu: Kaibu

Papua New Guinea

3. Fasu: Namome

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9789
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Fasu: Namome

Namome
Namumi
Namuni

พื้นที่ใช้ภาษา Fasu: Namome

Papua New Guinea

4. Fasu: Some

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9790
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Fasu: Some

Some

พื้นที่ใช้ภาษา Fasu: Some

Papua New Guinea

People Groups who speak Fasu

Fasu;