North Alaskan Inupiatun [esi]

ชื่อภาษา ISO: North Alaskan Inupiatun
รหัสภาษา ISO: esi
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Inupiaq
จำนวนประชากร: 3,500

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Inupiatun, North Alaskan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10916
รหัสสำเนียงของ ROD: 10916
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Inupiatun, North Alaskan

Eskimo (derogatory name)
Inupiaq
Inupiat
North Alaskan Inuktitut
North Alaskan Inupiat

พื้นที่ใช้ภาษา Inupiatun, North Alaskan

Canada
United States of America

2. Inupiatun, North Alaskan: Anaktuvik Pass Inupiatun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10917
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Inupiatun, North Alaskan: Anaktuvik Pass Inupiatun

Anaktuvik Pass Inupiatun

พื้นที่ใช้ภาษา Inupiatun, North Alaskan: Anaktuvik Pass Inupiatun

United States of America

3. Inupiatun, North Alaskan: Point Hope Inupiatun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10919
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Inupiatun, North Alaskan: Point Hope Inupiatun

Point Hope Inupiatun

พื้นที่ใช้ภาษา Inupiatun, North Alaskan: Point Hope Inupiatun

United States of America

4. Inupiatun, North Alaskan: West Arctic Inupiatun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10920
รหัสสำเนียงของ ROD: 10920
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Inupiatun, North Alaskan: West Arctic Inupiatun

Mackenzie Delta Inupiatun
Mackenzie Inupiatun
West Arctic Inupiatun

พื้นที่ใช้ภาษา Inupiatun, North Alaskan: West Arctic Inupiatun

Canada
United States of America

5. Point Barrow Inupiatun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 353
รหัสสำเนียงของ ROD: 00353

ชื่ออื่นสำหรับ Point Barrow Inupiatun

Eskimo: Point Barrow Inupiatun
Inuktitut, North Alaskan
Inupiatun, North Alaskan: North Slope Inupiatun
Inupiatun, North Alaskan: Point Barrow
North Slope Inupiatun

พื้นที่ใช้ภาษา Point Barrow Inupiatun

Canada
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Point Barrow Inupiatun

A64198 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak North Alaskan Inupiatun

Eskimo, Alaskan, North;