Ersu [ers]

ชื่อภาษา ISO: Ersu
รหัสภาษา ISO: ers
จำนวนประชากร: 48,100

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Duoxu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9646
รหัสสำเนียงของ ROD: 09646
จำนวนประชากร: 10

ชื่ออื่นสำหรับ Duoxu

Central Ersu
Ersu: Duoxu

พื้นที่ใช้ภาษา Duoxu

China

2. Ersu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9645
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ersu

Duoxu
Erhsu
尔苏语
爾蘇語

พื้นที่ใช้ภาษา Ersu

China

3. Lizu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9647
รหัสสำเนียงของ ROD: 09647
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Lizu

리수족
Ersu: Lisu
Liru
Lisu
Luzu
Lüzü
Western Ersu
傈僳語

พื้นที่ใช้ภาษา Lizu

China

People Groups who speak Ersu

Ersu; Luzu; Manyak; Menia;