Enga [enq]

ชื่อภาษา ISO: Enga
รหัสภาษา ISO: enq
จำนวนประชากร: 230,000

จีอาร์เอ็นมี 14 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Enga Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 562
รหัสสำเนียงของ ROD: 00562

ชื่ออื่นสำหรับ Enga Group

Caga
Enga
Kyaka
Mai 1
Mai 2
Mei
Sau
Tchaga
Tsaga
Wali

พื้นที่ใช้ภาษา Enga Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Enga Group

C05180 พระคำแห่งชีวิต 1
C05181 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Enga: Kaina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9573
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Kaina

Kaina

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Kaina

Papua New Guinea

3. Enga: Kandepe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9574
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Kandepe

Kandepe

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Kandepe

Papua New Guinea

4. Enga: Kapona

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9575
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Kapona

Kapona

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Kapona

Papua New Guinea

5. Enga: Laiagam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9576
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Laiagam

Laiagam

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Laiagam

Papua New Guinea

6. Enga: Lapalama 1

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9577
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Lapalama 1

Lapalama 1

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Lapalama 1

Papua New Guinea

7. Enga: Lapalama 2

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9578
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Lapalama 2

Lapalama 2

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Lapalama 2

Papua New Guinea

8. Enga: Layapo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9579
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Layapo

Layapo

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Layapo

Papua New Guinea

9. Enga: Maramuni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9580
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Maramuni

Malamuni
Maramuni

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Maramuni

Papua New Guinea

10. Enga: Mei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4524
รหัสสำเนียงของ ROD: 04524

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Mei

Enga: Mae
Enga: Wabag
Mae

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Mei

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Enga: Mei

C19470 ข่าวประเสริฐ
C80798 Gospel Messages 2

11. Enga: Sari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9581
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Sari

Sari

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Sari

Papua New Guinea

12. Enga: Sau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4518
รหัสสำเนียงของ ROD: 04518

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Sau

Sau
Sau Enga
Wapi

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Sau

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Enga: Sau

A17060 ข่าวประเสริฐ 1-20
A17061 ข่าวประเสริฐ 21-40

13. Enga: Tayato

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9582
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Tayato

Tayato

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Tayato

Papua New Guinea

14. Enga: Yandapo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9583
จำนวนประชากร: 164,750

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Yandapo

Yandapo

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Yandapo

Papua New Guinea

People Groups who speak Enga

Enga;