Eastern Muria [emu]

ชื่อภาษา ISO: Eastern Muria
รหัสภาษา ISO: emu
จำนวนประชากร: 219,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Muria, Eastern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14426
จำนวนประชากร: 200,000

พื้นที่ใช้ภาษา Muria, Eastern

India

2. Muria, Eastern: Lanjoda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14427

พื้นที่ใช้ภาษา Muria, Eastern: Lanjoda

India

3. Muria, Eastern: Raigarh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14428

พื้นที่ใช้ภาษา Muria, Eastern: Raigarh

India