Pacific Gulf Yupik [ems]

ชื่อภาษา ISO: Pacific Gulf Yupik
รหัสภาษา ISO: ems
จำนวนประชากร: 350

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yupik, Pacific Gulf

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18650
รหัสสำเนียงของ ROD: 18650
จำนวนประชากร: 400

ชื่ออื่นสำหรับ Yupik, Pacific Gulf

Aleut
Alutiiq
Chugach Eskimo (derogatory name)
Koniag-Chugach
Pacific Yupik
South Alaska Eskimo (derogatory name)
Sugcestun
Sugpiak Eskimo (derogatory name)
Sugpiaq Eskimo (derogatory name)
Suk

พื้นที่ใช้ภาษา Yupik, Pacific Gulf

United States of America

2. Yupik, Pacific Gulf: Kodiak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 109
รหัสสำเนียงของ ROD: 00109

ชื่ออื่นสำหรับ Yupik, Pacific Gulf: Kodiak

Aleut: Kodiak
Kodiak
Unangax Tunuu
Yupik: Kodiak

พื้นที่ใช้ภาษา Yupik, Pacific Gulf: Kodiak

United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yupik, Pacific Gulf: Kodiak

A06910 พระคำแห่งชีวิต

3. Yupik: Port Graham

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1695
รหัสสำเนียงของ ROD: 01695

ชื่ออื่นสำหรับ Yupik: Port Graham

Aleut: Port Graham
Port Graham

พื้นที่ใช้ภาษา Yupik: Port Graham

United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yupik: Port Graham

A10390 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Pacific Gulf Yupik

Yupik, Pacific;