Eggon [ego]

ชื่อภาษา ISO: Eggon
รหัสภาษา ISO: ego
จำนวนประชากร: 140,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Eggon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2125

ชื่ออื่นสำหรับ Eggon

Dutse
Egon
Hill Mada
Mada
Mada Dutse
Mada: Dutse
Mada Eggon
Mada: Eggon
Mo Egon

พื้นที่ใช้ภาษา Eggon

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Eggon

C02240 พระคำแห่งชีวิต

2. Eggon: Ero

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2126
รหัสสำเนียงของ ROD: 02126

ชื่ออื่นสำหรับ Eggon: Ero

Ero

พื้นที่ใช้ภาษา Eggon: Ero

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Eggon: Ero

C02241 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Eggon

Eggon;