Dyaabugay [dyy]

ชื่อภาษา ISO: Dyaabugay
รหัสภาษา ISO: dyy
จำนวนประชากร: 29

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dyaabugay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9484
จำนวนประชากร: 3

พื้นที่ใช้ภาษา Dyaabugay

Australia

2. Dyaabugay: Gulay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9485
จำนวนประชากร: 3

พื้นที่ใช้ภาษา Dyaabugay: Gulay

Australia

3. Dyaabugay: Njakali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9486
จำนวนประชากร: 3

พื้นที่ใช้ภาษา Dyaabugay: Njakali

Australia