Dyula [dyu]

ชื่อภาษา ISO: Dyula
รหัสภาษา ISO: dyu
จำนวนประชากร: 2,550,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dioula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4974
รหัสสำเนียงของ ROD: 04974
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 60

ชื่ออื่นสำหรับ Dioula

Diula
Djula
Dyoula
Dyula
Jula
Julakan

พื้นที่ใช้ภาษา Dioula

Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dioula

A78216 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A78214 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A78217 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A78218 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A78215 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A78221 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A78219 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A78220 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A31730 ชีวิตของพระคริสต์ (a)
A31740 ชีวิตของพระคริสต์ (b)

2. Jula: Dioula Vehiculaire

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11223
จำนวนประชากร: 2,520,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jula: Dioula Vehiculaire

Dioula Véhiculaire
Jula: Dioula Véhiculaire
Trade Jula

พื้นที่ใช้ภาษา Jula: Dioula Vehiculaire

Côte d'Ivoire
Mali

3. Jula: Kong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2696
รหัสสำเนียงของ ROD: 02696
จำนวนประชากร: 1,890,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jula: Kong

Dioula
Dioula: Dabakala
Diula
Djula
Dyoula
Dyula
Julakan
Jula: Kong Jula
Kong
Malinke

พื้นที่ใช้ภาษา Jula: Kong

Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jula: Kong

A00350 พระคำแห่งชีวิต & เพลง

4. Jula: Malinke

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11225
จำนวนประชากร: 2,520,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jula: Malinke

Malinke

พื้นที่ใช้ภาษา Jula: Malinke

Mali

5. Jula: Tagboussikan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11226
จำนวนประชากร: 2,520,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jula: Tagboussikan

Tagboussikan

พื้นที่ใช้ภาษา Jula: Tagboussikan

Côte d'Ivoire
Mali

People Groups who speak Dyula

Dioula; Malinke, Ivorian;