Dawawa [dww]

ชื่อภาษา ISO: Dawawa
รหัสภาษา ISO: dww
จำนวนประชากร: 2,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dawawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5109

ชื่ออื่นสำหรับ Dawawa

Dawana

พื้นที่ใช้ภาษา Dawawa

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dawawa

A62569 เพลง
A80705 ข่าวประเสริฐ
A80971 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A80975 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A80972 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A80973 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A80974 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A62568 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A62566 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62567 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A63538 Genesis 1-12
A63539 Genesis 13-22
A63540 Genesis 23 - 29
A63541 Genesis 30 - 37
A63542 Genesis 39 - 45
A63543 Genesis 46 -50

2. Dawawa Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2297
รหัสสำเนียงของ ROD: 02297

ชื่ออื่นสำหรับ Dawawa Group

Dawawa
Didia
Gadovisu
Wanama

พื้นที่ใช้ภาษา Dawawa Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dawawa Group

C16360 พระคำแห่งชีวิต

3. Vidia: Dawawa & Dima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2299
รหัสสำเนียงของ ROD: 02299

ชื่ออื่นสำหรับ Vidia: Dawawa & Dima

Dawawa
Dawawa & Dima
Dima

พื้นที่ใช้ภาษา Vidia: Dawawa & Dima

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vidia: Dawawa & Dima

C21471 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Dawawa

Dawawa;