Daro-Matu Melanau [dro]

ชื่อภาษา ISO: Daro-Matu Melanau
รหัสภาษา ISO: dro
จำนวนประชากร: 7,600

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Melanau: Daro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9145
จำนวนประชากร: 7,600

ชื่ออื่นสำหรับ Melanau: Daro

Daro
Daro-matu: Daro

พื้นที่ใช้ภาษา Melanau: Daro

Malaysia

2. Melanau: Matu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9146
จำนวนประชากร: 7,600

ชื่ออื่นสำหรับ Melanau: Matu

Daro-matu: Matu
Matu

พื้นที่ใช้ภาษา Melanau: Matu

Malaysia

People Groups who speak Daro-Matu Melanau

Daro-Matu;