Darling (Paakantyi) [drl]

ชื่อภาษา ISO: Darling (Paakantyi)
รหัสภาษา ISO: drl
จำนวนประชากร: 24

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bandjigali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7720
จำนวนประชากร: 1

พื้นที่ใช้ภาษา Bandjigali

Australia

2. Darling

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9140
จำนวนประชากร: 5

พื้นที่ใช้ภาษา Darling

Australia

3. Darling: Kula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9142
จำนวนประชากร: 5

พื้นที่ใช้ภาษา Darling: Kula

Australia

4. Darling: Wiljakali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9143
จำนวนประชากร: 5

พื้นที่ใช้ภาษา Darling: Wiljakali

Australia