Doyayo [dow]

ชื่อภาษา ISO: Doyayo
รหัสภาษา ISO: dow
จำนวนประชากร: 18,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Doyayo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4342
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Doyayo

Doayo
Donyanyo
Donyayo
Doohyaayo
Doowaayo
Dooyaayo
Dooyayo
Dowayayo
Dowayo
Doyaayo
Doyau
Namchi (derogatory name)
Namci (derogatory name)
Namshi (derogatory name)
Nomai
Tunga
Tungbo
Tuuno

พื้นที่ใช้ภาษา Doyayo

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Doyayo

C21940 พระคำแห่งชีวิต

2. Doyayo: Marke

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9410
รหัสสำเนียงของ ROD: 09410
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Doyayo: Marke

Marke

พื้นที่ใช้ภาษา Doyayo: Marke

Cameroon

3. Doyayo: Sewe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9411
รหัสสำเนียงของ ROD: 09411
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Doyayo: Sewe

Sewe

พื้นที่ใช้ภาษา Doyayo: Sewe

Cameroon

4. Doyayo: Teere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9412
รหัสสำเนียงของ ROD: 09412
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Doyayo: Teere

Poli
Teere

พื้นที่ใช้ภาษา Doyayo: Teere

Cameroon

People Groups who speak Doyayo

Dowayayo;