Dass [dot]

ชื่อภาษา ISO: Dass
รหัสภาษา ISO: dot
จำนวนประชากร: 9,300

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dass

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9147
จำนวนประชากร: 8,830

ชื่ออื่นสำหรับ Dass

Barawa

พื้นที่ใช้ภาษา Dass

Nigeria

2. Dass: Dott

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1939
รหัสสำเนียงของ ROD: 01939

ชื่ออื่นสำหรับ Dass: Dott

Dot
Dott
Dwat
Zodi

พื้นที่ใช้ภาษา Dass: Dott

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dass: Dott

C14071 พระคำแห่งชีวิต

3. Dass: Durr-Baraza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2001
รหัสสำเนียงของ ROD: 02001

ชื่ออื่นสำหรับ Dass: Durr-Baraza

Bandas
Baraza
Dass: Bandas
Durr-Baraza

พื้นที่ใช้ภาษา Dass: Durr-Baraza

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dass: Durr-Baraza

A37734 พระคำแห่งชีวิต
C14070 พระคำแห่งชีวิต

4. Dass: Lukshi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9148
จำนวนประชากร: 8,830

ชื่ออื่นสำหรับ Dass: Lukshi

Dekshi
Lukshi

พื้นที่ใช้ภาษา Dass: Lukshi

Nigeria

5. Dass: Wandi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1971
รหัสสำเนียงของ ROD: 01971

ชื่ออื่นสำหรับ Dass: Wandi

Wandi

พื้นที่ใช้ภาษา Dass: Wandi

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dass: Wandi

A00481 พระคำแห่งชีวิต w/ JARAWA

6. Dass: Zumbul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2665
รหัสสำเนียงของ ROD: 02665

ชื่ออื่นสำหรับ Dass: Zumbul

Boodla
Zumbul

พื้นที่ใช้ภาษา Dass: Zumbul

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dass: Zumbul

C14501 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Dass

Dass;