Lower Grand Valley Dani [dni]

ชื่อภาษา ISO: Lower Grand Valley Dani
รหัสภาษา ISO: dni
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dani, Lower Grand Valley

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9111
รหัสสำเนียงของ ROD: 09111
จำนวนประชากร: 20,000

พื้นที่ใช้ภาษา Dani, Lower Grand Valley

Indonesia

2. Dani, Lower Grand Valley: Lower Bele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9112
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dani, Lower Grand Valley: Lower Bele

Lower Bele

พื้นที่ใช้ภาษา Dani, Lower Grand Valley: Lower Bele

Indonesia

3. Dani, Lower Grand Valley: Lower Grand Valley Hitig

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9113
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dani, Lower Grand Valley: Lower Grand Valley Hitig

Dani-Kurima
Kurima
Lower Grand Valley Hitigima

พื้นที่ใช้ภาษา Dani, Lower Grand Valley: Lower Grand Valley Hitig

Indonesia

4. Dani, Lower Grand Valley: Lower Kimbin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9114
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dani, Lower Grand Valley: Lower Kimbin

Kibin
Lower Kimbin

พื้นที่ใช้ภาษา Dani, Lower Grand Valley: Lower Kimbin

Indonesia

5. Dani, Lower Grand Valley: Upper Pyramid

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9116
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dani, Lower Grand Valley: Upper Pyramid

Upper Pyramid

พื้นที่ใช้ภาษา Dani, Lower Grand Valley: Upper Pyramid

Indonesia

6. Lani: Hittikima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1339
รหัสสำเนียงของ ROD: 01339

ชื่ออื่นสำหรับ Lani: Hittikima

Dani: Hittikima
Dani-Kurima
Dani, Lower Grand Valley: Hitikima
Hittikima
Kurima
Lani: Hittikima & Seima

พื้นที่ใช้ภาษา Lani: Hittikima

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lani: Hittikima

C04921 พระคำแห่งชีวิต w/ LANI: Seima

7. Lani: Upper Ibele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1509
รหัสสำเนียงของ ROD: 01509

ชื่ออื่นสำหรับ Lani: Upper Ibele

Dani, Lower Grand Valley: Upper
Dani, Lower Grand Valley: Upper Bele
Dani: N. & S. Upper Ibele
Dani: Upper Ibele
Ibele - N. & S. Upper
Upper Bele

พื้นที่ใช้ภาษา Lani: Upper Ibele

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lani: Upper Ibele

C16000 พระคำแห่งชีวิต

8. Lani: Wodo Pyramid

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1510
รหัสสำเนียงของ ROD: 01510

ชื่ออื่นสำหรับ Lani: Wodo Pyramid

Dani, Lower Grand Valley: U. Pyramid
Dani: Wodo Pyrmid
Wodo Pyramid
Wodo Pyrmid

พื้นที่ใช้ภาษา Lani: Wodo Pyramid

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lani: Wodo Pyramid

C16001 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Lower Grand Valley Dani

Dani, Lower Grand Valley; Kurima;