Zarma [dje]

ชื่อภาษา ISO: Zarma
รหัสภาษา ISO: dje
จำนวนประชากร: 2,700,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zarma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2094
จำนวนประชากร: 2,700,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zarma

Adzerma
Djerma
Dyabarma
Dyarma
Dyerma
Dygerma
Jarma
Zabarma
Zarbarma
Zarmaci
zarmaciine
Zerma
哲尔马语
哲爾馬語

พื้นที่ใช้ภาษา Zarma

Benin
Burkina Faso
Mali
Niger
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zarma

A75045 ข่าวประเสริฐ
A75052 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A75046 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A75047 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A75048 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A75044 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A75051 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A75049 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A75050 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A00820 พระคำแห่งชีวิต 1
A00821 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Zarma: Kaado

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18694
จำนวนประชากร: 2,151,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zarma: Kaado

Kaado

พื้นที่ใช้ภาษา Zarma: Kaado

Niger

People Groups who speak Zarma

Zerma, Dyerma;