Ding [diz]

ชื่อภาษา ISO: Ding
รหัสภาษา ISO: diz
จำนวนประชากร: 155,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ding

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23021

2. Kidinga: Kimbentshi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1924
รหัสสำเนียงของ ROD: 01924

ชื่ออื่นสำหรับ Kidinga: Kimbentshi

Ding: Kimbentshi
Kimbentshi

พื้นที่ใช้ภาษา Kidinga: Kimbentshi

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kidinga: Kimbentshi

C10000 พระคำแห่งชีวิต

3. Kidinga: Kontsha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1569
รหัสสำเนียงของ ROD: 01569

ชื่ออื่นสำหรับ Kidinga: Kontsha

Ding: Kontsha
Kontsha

พื้นที่ใช้ภาษา Kidinga: Kontsha

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kidinga: Kontsha

C09950 พระคำแห่งชีวิต

4. Kidinga: Mburi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1570
รหัสสำเนียงของ ROD: 01570

ชื่ออื่นสำหรับ Kidinga: Mburi

Ding: Mburi
Mburi

พื้นที่ใช้ภาษา Kidinga: Mburi

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kidinga: Mburi

C09960 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ding

Dzing;