Dimli (individual language) [diq]

ชื่อภาษา ISO: Dimli (individual language)
รหัสภาษา ISO: diq
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Zaza
จำนวนประชากร: 1,155,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dimli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9272
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dimli

Dimili
Southern Zaza
Zaza
Zazaki

พื้นที่ใช้ภาษา Dimli

Germany
Turkey

2. Dimli: Dumbuli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9273
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dimli: Dumbuli

Dumbeli
Dumbuli

พื้นที่ใช้ภาษา Dimli: Dumbuli

Turkey

3. Dimli: Hazzu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9274
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dimli: Hazzu

Hazo
Hazzu

พื้นที่ใช้ภาษา Dimli: Hazzu

Turkey

4. Dimli: Kori

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9275
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dimli: Kori

Kori

พื้นที่ใช้ภาษา Dimli: Kori

Turkey

5. Dimli: Motki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9276
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dimli: Motki

Moti
Motki

พื้นที่ใช้ภาษา Dimli: Motki

Turkey

6. Dimli: Sivereki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9278
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dimli: Sivereki

Sivereki

พื้นที่ใช้ภาษา Dimli: Sivereki

Turkey

People Groups who speak Dimli (individual language)

Zaza-Dimli;