Dido [ddo]

ชื่อภาษา ISO: Dido
รหัสภาษา ISO: ddo
จำนวนประชากร: 11,700

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dido

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9255
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dido

Cez
Didoi
Tsesisch
Tsez
Tsezy
Tsuntin
Цезский

พื้นที่ใช้ภาษา Dido

Russia

2. Dido: Sagadin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9256
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dido: Sagadin

Sagadin
Sahada

พื้นที่ใช้ภาษา Dido: Sagadin

Russia

People Groups who speak Dido

Tsez, Dido;