West Goodenough [ddi]

ชื่อภาษา ISO: West Goodenough
รหัสภาษา ISO: ddi
จำนวนประชากร: 2,180

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Diodio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9304
จำนวนประชากร: 1,200

พื้นที่ใช้ภาษา Diodio

Papua New Guinea

2. Diodio: Awale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9305
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Diodio: Awale

Awale

พื้นที่ใช้ภาษา Diodio: Awale

Papua New Guinea

3. Diodio: Central Diodio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9306
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Diodio: Central Diodio

Central Diodio

พื้นที่ใช้ภาษา Diodio: Central Diodio

Papua New Guinea

4. Diodio: Iauiaula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9307
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Diodio: Iauiaula

Iauiaula

พื้นที่ใช้ภาษา Diodio: Iauiaula

Papua New Guinea

5. Diodio: Utalo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9308
รหัสสำเนียงของ ROD: 09308
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Diodio: Utalo

Utalo

พื้นที่ใช้ภาษา Diodio: Utalo

Papua New Guinea

6. Miufau & Malata

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2219
รหัสสำเนียงของ ROD: 02219

ชื่ออื่นสำหรับ Miufau & Malata

Malata
Miufau

พื้นที่ใช้ภาษา Miufau & Malata

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miufau & Malata

C51670 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak West Goodenough

Diodio;